Ruimte in de regels

Mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. Samen met de sociale partners en ministeries heeft de SER een inventarisatie gemaakt naar ‘ruimte’ in deze wet- en regelgeving. Op deze pagina staan de mogelijkheden.

Nieuwsbrief Meld- en Expertisepunt Specialistisch vakmanschap

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de vorderingen in het arbeidsmarktonderzoek Creatief vakman. Deze moet ook een methodiek opleveren voor toekomstig arbeidsmarktonderzoek bij andere beroepsgroepen in de sector Specialistisch vakmanschap en het monitoren van ontwikkelingen dmv herhalingsonderzoek.

Daarnaast wordt een opleidingstool ontwikkeld voor de beroepen/beroepsgroepen in de sector Specialistisch vakmanschap. Daarin kunnen werkenden en werkzoekenden actuele en relevante informatie vinden over arbeidsmarktkansen en het scholingsaanbod in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

In een derde artikel vertellen opleiders, studenten en vakmensen over ontwikkelingen in en hun liefde voor Uurwerktechniek.

KUSV – bestuurslid Koninklijk onderscheiden

Marc Asselbergs heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2020 de koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ ontvangen.

Marc vervult al ruim 12 jaar een bestuursfunctie bij de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap en haar rechtsvoorganger, de stichting SVGB. Vanuit zijn betrokkenheid bij de vereniging van opticiens (voorzitter NUVO) is Marc bestuurslid van de stichting geworden. Hij kent de problematiek van het kleinschalig specialistisch vakmanschap vanuit eigen ervaring als ondernemer. Zijn blikveld was altijd ruimer dan zijn eigen bedrijf, mede omdat hij in veel en diverse gremia (als vrijwilliger) actief was. Door zijn persoonlijke competenties en interesse in de ander, zijn kennis van zaken en zijn netwerk heeft hij een zeer waardevolle inbreng bij  het vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap. 

De kracht van praktijkleren in het mbo

SBB heeft het positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’ aangeboden aan de ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Wouter Koolmees van SZW.
Het positionpaper gaat over het belang van een leven lang ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. Het is opgesteld door een commissie o.l.v. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-NL.

In het positionpaper (pagina 20) is ook aandacht voor de ondernemer zonder personeel:
Leven lang ontwikkelen bij de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) vraagt bijzondere aandacht [5]. Stimuleer en faciliteer de doelgroep zzp’ers in hun permanente (vak)ontwikkeling, ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen. Bij zzp’ers is sprake van grote diversiteit in het vakmanschap en het organisatievermogen van deze ondernemers als groep is niet optimaal, omdat tijd en geld ontbreken. Ook dat vraagt om extra ondersteuning zodat ze kunnen bijblijven in hun vak.

KUSV heeft eerder de verkenning Een leven lang ontwikkelen bij zelfstandigen in kleinschalig specialistische beroepen uitgebracht.

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen voor subsidie indienen. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Voor het kleinbedrijf bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

De opening van het eerste tijdvak staat gepland op 1 april 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Meer informatie op de website van SZW

Een goed ontwerp is niets zonder de juiste uitvoering

Rutger Graas is 20 jaar zelfstandig meubelmaker. Hij is zich langzaam gaan specialiseren in het uitvoeren van design, toegepaste kunst en vrije vormgeving. Vanuit zijn gedrevenheid voor het specialistisch vakmanschap is hij de initiatiefnemer van Maaklab, dat de samenwerking tussen ambachtslieden (en instanties) wil bevorderen, opdat er een krachtig en autonoom ambachtsveld ontstaat.

Maaklab heeft een manifest opgesteld, waarin de pijlers staan beschreven waarop de samenwerking zou moeten worden gestoeld. De pijlers betreffen het ambacht zelf en daarnaast: innovatie, cultureel ondernemerschap, kennisdeling en professionaliteit.

Tijdens een bezoek aan de werkplaats van Rutger Graas, die hij samen met enkele collega’s runt, sprak hij uit dat hij hoopt dat er een organisch proces ontstaat waarin er steeds meer draagvlak en steun komt voor het manifest. Hij ziet daarbij drie mogelijkheden:
1 . Mensen en organisaties (zoals overheden en onderwijsinstellingen) kunnen steun betuigen aan het manifest.
2. Mensen worden ambassadeur van het gedachtengoed van het manifest.
3. Mensen en eerder bedoelde organisaties nemen het manifest als basis, als onderlegger voor het beleid.

Tot slot enkele beelden van Rutger en zijn collega’s in de werkplaats.

Rutger Graas