Een goed ontwerp is niets zonder de juiste uitvoering

Rutger Graas is 20 jaar zelfstandig meubelmaker. Hij is zich langzaam gaan specialiseren in het uitvoeren van design, toegepaste kunst en vrije vormgeving. Vanuit zijn gedrevenheid voor het specialistisch vakmanschap is hij de initiatiefnemer van Maaklab, dat de samenwerking tussen ambachtslieden (en instanties) wil bevorderen, opdat er een krachtig en autonoom ambachtsveld ontstaat.

Maaklab heeft een manifest opgesteld, waarin de pijlers staan beschreven waarop de samenwerking zou moeten worden gestoeld. De pijlers betreffen het ambacht zelf en daarnaast: innovatie, cultureel ondernemerschap, kennisdeling en professionaliteit.

Tijdens een bezoek aan de werkplaats van Rutger Graas, die hij samen met enkele collega’s runt, sprak hij uit dat hij hoopt dat er een organisch proces ontstaat waarin er steeds meer draagvlak en steun komt voor het manifest. Hij ziet daarbij drie mogelijkheden:
1 . Mensen en organisaties (zoals overheden en onderwijsinstellingen) kunnen steun betuigen aan het manifest.
2. Mensen worden ambassadeur van het gedachtengoed van het manifest.
3. Mensen en eerder bedoelde organisaties nemen het manifest als basis, als onderlegger voor het beleid.

Tot slot enkele beelden van Rutger en zijn collega’s in de werkplaats.

Rutger Graas

Toekomst kleine vakman in gevaar

Voorzitter Jacco Vonhof, voorzitter MKB-NL en tevens boegbeeld van het Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap, waarschuwt in de Telegraaf dat de toekomst van het specialistisch vakmanschap gevaar loopt als het Meld- en Expertisepunt zijn werk na 2020 niet kan voortzetten.

In het onderzoek Kostbaar en veel waard. Wat hebben we ervoor over? van Voncken en Baarda was daar ook al op gewezen. Het kleinschalig specialistische vakmanschap verdient aparte aandacht!

Reactie op internetconsultatie SLIM regeling

Tot 5 december as kan iedereen reageren op de concept Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

De stichting KUSV heeft een reactie geplaatst vanuit het perspectief van ondernemers zonder personeel in kleinschalig specialistische beroepen (OZP). Het beeld is dat de regeling zich eigenlijk richt op bedrijven waar werknemers actief zijn en niet op de individuele OZP-er. Daarvoor heeft de regeling toch te veel drempels.

Klik hier voor de volledige reactie.

Leven lang ontwikkelen van ondernemers zonder personeel in kleinschalig specialistische beroepen

Op 17 oktober heeft Jacco Vonhof, voorzitter MKB-NL, de verkenning in ontvangst genomen over stimulerende en faciliterende factoren voor een leven lang ontwikkelen van ondernemers zonder personeel (OZP) in kleinschalig specialistische beroepen.

Op basis van de verkenning worden de volgende concrete suggesties gedaan, die een stimulans zijn voor een LLO bij deze specifieke doelgroep of het inzicht vergroten wat wel of niet werkt. Het gaat om:
– het invoeren van een OZP-toets:
– diverse stimulerende maatregels, zodat OZP-ers ‘in beweging komen’ en zich blijven ontwikkelen, formeel en informeel, en;
– diverse faciliteiten, zoals beschikbaar stellen van budgetten.

Internetconsultatie SLIM-regeling

Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in het mkb en specifiek in de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

De internetconsultatie biedt de mogelijkheid om inhoudelijke voorstellen te doen. Voor de ondernemers in het kleinschalig specialistisch beroepenveld en hun vertegenwoordigers hét moment om in de pen te klimmen en suggesties aan te dragen die deze regeling optimaal maakt óók voor ondernemers zonder personeel.

Klik hier voor de internetconsultatie

Jaarlijks is er 48 mln beschikbaar. De middelen uit de subsidieregeling zijn vrijgekomen tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in Balans, door de motie Wiersma c.s.