Projecten en activiteiten

Op deze pagina vindt u voorbeelden van projecten en activiteiten, die t.b.v. het kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap in uitvoering zijn of reeds zijn uitgevoerd. Verschillende projecten en activiteiten zijn mede mogelijk dankzij een subsidie van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap.

 • Arbeidsmarktonderzoek Goud- en Zilversmeden
  Ondernemerschap wordt steeds belangrijker in de goud- en zilverbranche. Dat blijkt uit de arbeidsmarktverkenning die is uitgevoerd met subsidie van KusV door de Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB.  
  Vragen die in de arbeidsmarktverkenning aan de orde komen gaan onder andere over het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet en de trends in het vakgebied. En ook over de opleiding in Schoonhoven en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Stichting KusV is zeer tevreden met de opbrengst en hoopt hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van deze unieke goud- en zilverbranche, ook in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.
  Lees het hele artikel op:  https://www.s-bb.nl/nieuws/arbeidsmarktverkenning-goud-en-zilversmeden-toont-groeiend-belang-ondernemerschap/
SAM | Stichting Ateliers Maastricht » Blog Archive » Opleiding 'Juwelier- Goudsmid'
 • Erfgoed Talent aan zet: specialistische kennisborging in de erfgoed sector
  Stichting KUSV heeft samen met Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten de krachten gebundeld en is eind 2017 een onderzoek gestart naar specialistische kennisborging in de museumsector. Daarbij zijn zij geholpen door bijdragen van het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Vervolgens is een 2e tranche uitgevoerd en een 3e tranche momenteel in uitvoering (2022). Met deze subsidie wordt gebouwd aan kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de sector.
  Goed om op te merken dat dit project bijdraagt aan het plaatsen van kennisspecialisten in de culturele erfgoedsector waardoor kennis doorgegeven kan worden en bewaard wordt voor de toekomst.
  Vriens Archeo Flex heeft inmiddels 20 ontwikkeltrajecten gerealiseerd voor specialistische talenten die ingezet zijn in de museale sector. Dit is gedaan door deze erfgoedtalenten betaalde werkervaring op te laten doen, gekoppeld aan een ervaren specialist in de museale sector. Doel was het creëren van kansen, borgen van specialistische kennis en netwerk opbouwen. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Esther Vriens https://www.vriensarcheo.nl/

#erfgoed #talent #erfgoedtalent @VriensArcheo

 • Onderzoek naar vakmanschap van coupeurs in Nederland
  Meesteropleiding Coupeur heeft een onderzoek  laten uitvoeren naar het vakmanschap van coupeurs in Nederland. Met als doel meer inzicht te krijgen in het  werkveld, de werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen, behoeften aan scholing, aantal en soorten ateliers, etc. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Roos Onderwijsprojecten is mede gesubsidieerd door de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap.
  Het onderzoeksrapport is tevens de inhoudelijke verantwoording van de subsidie.
 • Meestertitel voor keramisten?
  De Nederlandse Vakgroep van Keramisten (NVK) heeft met behulp van subsidie van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de introductie van een meester titel voor de beroepsgroep. Het onderzoek moest duidelijkheid opleveren:
  – wat de toegevoegde waarde is van een meestertitel;
  – wat de excellentie standaarden voor de meesterkeramist zijn;
  – op welke wijze de meestertitel een plek kan krijgen in samenhang met het huidige aanbod aan opleidingen; en
  – wat de voorwaarden zijn die hiervoor gerealiseerd moeten worden.

  Lees hier de inhoudelijke verantwoording van het project, zoals opgesteld door NVK.

 • Specialistische kennisborging voor de museale sector
  Het project beoogt jong of startend talent een kans te bieden om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft.  

  Recent is een onderzoek afgerond naar specialistische kennisborging in de museumsector.  Klik hier voor het  Onderzoeksverslag Specialistische kennisborging in de museale sector, juni 2018 DEF.

  Het project wordt uitgevoerd en/of ondersteund door de volgende partners.
 • Lesmateriaal voor leerling-Lijstenmakers (Art-frame)
  De branchevereniging van lijstenmakers gaat aan de slag om up te date lesmateriaal voor leerlingen te maken, zodra het keuzedeel Lijstenmaken door de minister van OCW is goedgekeurd.

  Lees hier de inhoudelijke verantwoording van het project, zoals opgesteld door Art Frame.

 • Meestertitel Smeden (NGK)
  Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK) is de brancheorganisatie voor professionele, ambachtelijke smederijen in Nederland. Met het oog op een verhoging van de  instroom in de vakopleiding en van de kwaliteit van het vak oriënteert het NGK zich op de invoering van een Meestertitel, zoals die ook in andere landen voorkomt. Het project is mede mogelijk dankzij een subsidie van de stichting.
  In dit artikel verwoordt de NGK de totstandkoming en het resultaat van het subsidieproject.

 • Haalbaarheidsonderzoek Stages Historisch Groen
  Voor het historisch groen (groen erfgoed hovenier) is een mbo-keuzedeel ontwikkeld. Er is echter (nog) geen school gevonden die op dit moment het keuzedeel wil uitvoeren. Het Gilde van Tuinbazen vindt opleiden zo belangrijk dat zij een samenwerking is aangegaan met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en vervolgens is samen met  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen  de handschoen heeft opgepakt en een opleiding voor groen erfgoed hovenier / tuinbaas is gestart. Inmiddels is een derde groep begonnen!
  Het Gilde wil graag, naast de opleiding die gericht is op kennis, stageplaatsen aanbieden. Maar wat is er mogelijk bij de landgoederen en hoe dat te organiseren? Stichting KUSV ondersteunt dit project met een cofinanciering voor het onderzoek naar Gilde Stages.