Oproep aan de Tweede Kamer: Steun de motie voor het continueren van het Meld en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap

Tijdens de behandeling van de begroting van OCW voor het jaar 2021 hebben de Kamerleden Bruins (CU), Van Meenen (D66), Kuik (CDA) Smals (VVD), de coalitiepartijen dus, een motie ingediend om de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap voor de jaren 2021 en 2022 te continueren. Op 27 oktober as wordt er over gestemd.

De indieners zijn van mening, en terecht, dat deze organisatie een belangrijke rol vervult in het behoud van ambachten en het opleiden van vakmensen. De concrete vraag aan de regering is om voor beide jaren €200.000 uit de middelen voor middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar te stellen voor instandhouding van het Meld- en Expertisepunt.

KUSV is het van harte eens met deze motie, zij het dat KUSV het liefst een structurele financiering had gezien. Waarom? Dat ligt vooral in de aard van het specialistisch vakmanschap: veel ondernemers zonder personeel, verspreid over vele, vaak kleine branches of beroepsgroepen, kleine opleidingen die lastig het hoofd boven water kunnen houden. Met het Meld- en expertisecentrum is er een orgaan waar vertegenwoordigers van het specialistisch vakmanschap kunnen aankloppen voor steun en hulp als opleidingen en daarmee de continuïteit van het vaak ambachtelijke beroep in gevaar komen, dat aandacht kan organiseren voor het specialistisch vakmanschap, dat kennis heeft van deze beroepsgroepen en zo nodig onderwerpen kan agenderen. Het gaat toch om een sector waar, met al zijn diversiteit, ruim 80.000 mensen werkzaam zijn!

De afgelopen decennia hebben geleerd dat het specialistisch vakmanschap in het ‘mainstream’ beleid niet de aandacht krijgt als er geen orgaan is dat zich specifiek richt op deze bijzondere sector. Specialistisch vakmanschap doe je er niet even bij!  Dit blijkt ook uit een evaluatie van het Meld- en Expertisepunt, die vorig jaar is gehouden.

Gelukkig is KUSV niet de enige die zich zorgen maakt over de continuering van het Meld- en Expertisepunt. MKB-NL heeft in een brief ook opgeroepen tot in standhouding ervan.

Bij deze roepen we de Tweede Kamerleden op om de motie te steunen!

Reactie minister van OCW op SBB-advies meester – gezel

Minister Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met een reactie op het advies van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) over de introductie van de meestergezelroute in het bekostigde mbo-onderwijs.

Zij deelt de conclusie van SBB dat de introductie van de meester-gezelroute in het bekostigde beroepsonderwijs geen onderdeel behoort te zijn van de ontwikkeling van excellentie in het mbo.

Lees hier de reactie van de minister.

Derde steunpakket ivm Corona crisis

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021. Het voornemen is de verschillende regelingen de komende maanden te versoberen en af te bouwen. De eerder aangekondigde vermogenstoets bij een Tozo-aanvraag, gaat pas in april 2021 in.

Meer informatie op website van de KvK.

FNV Zelfstandigen heeft de brochure De ultieme (bijna) alles over corona gids voor zzp’ers gemaakt waarin alle informatie die beschikbaar is over de (financiële) maatregelen is gebundeld. Het geeft o.a. antwoord op vragen als:
– Want wat is nu de status van de Tozo- en de TVL regelingen?
– Tot welke scholingsmogelijkheden kun je je eventueel richten?
– Wat zijn de gevolgen als je je bedrijf (gedeeltelijk) combineert met een baan in loondienst?