Projecten en activiteiten

Op deze pagina vindt u voorbeelden van projecten en activiteiten, die t.b.v. het kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap in uitvoering zijn of reeds zijn uitgevoerd. Verschillende projecten en activiteiten zijn mede mogelijk dankzij een subsidie van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap.

 • Brace-specialisten ontwikkelen een expertise netwerk
  In Nederland zijn de conservatieve scoliose zorgverleners op het gebied van de brace behandeling niet als een specialistische beroepsgroep met elkaar in verbinding.
  Bij 1 op de gemiddeld 35 kinderen ontwikkelt zich een scoliose. Deze verkromming van de wervelkolom ontstaat in meer dan 80% van alle gevallen tijdens de pubertijd en bij meer dan 85% ontwikkelt deze scoliose zich bij meisjes.  Bij een aantal kinderen blijft de scoliose beperkt, bij een aantal ontwikkelt zich een verkromming met bochten van meer dan 50-60 graden! De wetenschap tast nog steeds in het duister over de specifieke oorzaak of oorzaken.
  Deze zogenoemde idiopathische (‘Grieks voor:ik weet het niet’) scoliose is een chronische aandoening en zal het gehele leven het dagelijks wel en wee van de patiënt beïnvloeden.
  Een van de behandelingen die wordt toegepast, zodra de scoliose is ontdekt en een bepaalde mate van verkromming heeft bereikt, is een brace.  Dit is een behoorlijk pittige behandeling, waarbij de patiënt een hard kunststof korset krijgt aangemeten, die behoorlijk strak gedragen moet worden; minimaal 20 uur per dag en gemiddeld 2 jaar.  Voor pubers in de groei is dit echt pittig!
  De vakmensen die de brace aanmeten zijn vanuit verschillende bedrijven en organisaties actief en zijn niet onderling met elkaar verbonden via een beroepsgroep of vergelijkbare vakorganisatie.
  In 2023 hebben stichting Klein Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV) en de Scoliose Vereniging een project ondersteund welke moet gaan zorgen voor een traject waarin de diverse – in Nederland – actieve bracemakers gaan samenwerken en gaan overleggen op welke wijze een vorm van samenwerking tot stand kan komen.  Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest, afspraken gemaakt, derden geïnformeerd en zijn een tweetal bijeenkomsten geweest, waarbij vrijwel alle – in Nederland – actieve bracemakers aanwezig zijn geweest.  Hierin zijn een aantal contouren afgesproken, welke een goed basis kunnen vormen voor een wijze van samenwerking in de nabije toekomst. 
 • The Linen Project
  In het voorjaar van 2024 start modeontwerper Joline Jolink, samen met Stichting Fibershed en The Linen Project, een onderzoekstraject naar de mogelijkheden om volledig lokaal een modeproduct te maken van vlas verbouwd op haar eigen grond in Overijssel. 
  Sinds 2020 onderzoekt Joline Jolink hoe haar ontwerpen gemaakt kunnen worden van- en op Nederlandse bodem. Ze maakt gebruik van Nederlands linnen, Nederlandse wol en onderzoekt productiemogelijkheden in Nederland. Sinds de zomer van 2023 is Joline Jolinks ontwerppraktijk gevestigd op een boerderij in Overijssel. Op deze plek wil zij laten zien dat het mogelijk is om met grondstoffen van eigen land mode te maken. Alle stappen in het proces van grond tot kledingstuk moeten zichtbaar worden voor publiek.
  Het onderzoekstraject, ondersteund door Stichting KUSV, verkent op kleine schaal de mogelijkheden voor een lokale maakindustrie voor Nederlands linnen. Welke kennis, partijen en welk vakmanschap zijn nodig om volledig lokaal een product te maken van eigen grond? Welke verbindingen kunnen gelegd worden in de lokale gemeenschap? Welke universele lessen kunnen we trekken uit dit kleinschalige project over de toekomst van mode en kleding?
  In de zomer van 2025 zullen de resultaten van het project gedeeld worden. 
 • Cultureel ondernemerschap op de schop 
  Ambacht, vakmanschap en cultuurhistorische kennis, dat zijn de hoofdingrediënten van de branches die tezamen het GA-Platform Restauratie vormen. De deel-uitmakende en niet om werk verlegen zittende glazeniers, restauratieschilders en -voegers, molenmakers, smeden, timmerlieden, steenhouwers, erfgoedhoveniers, leidekkers en rietdekkers, zijn het levende bewijs dat het cultureel erfgoed in Nederland in goede handen is en niets te kort komt. Het zijn evenzovele reclamezuilen voor jongeren die met hoofd en handen willen werken. Over instroom hebben deze branches overigens niet te klagen, want wie wil nou niet meehelpen prachtige monumenten te restaureren en in goede staat te houden?

Maar beter kan altijd. Want wat is het geval? Het cultureel ondernemerschap staat onder druk, want ook monumenten ontkomen niet aan verduurzaming en de gevolgen van grote droogte afgewisseld door forse regenbuien. Monumenten zijn zeer gevoelig voor klimaatschommelingen. En ook hebben monumenten straks te maken met nieuwe wetten, die hoge eisen stellen aan omgeving en kwaliteit. En niet in de laatste plaats stellen eigenaren van monumenten, gedwongen door subsidieverstrekkers, steeds hogere eisen aan onderhoud en restauratie. Zonder extra inspanning, bijscholing, kennis van nieuwe wetgeving en kwaliteitseisen, zouden de betrokken ondernemingen, die vaak gering van formaat zijn en zich veelal generaties lang in het vak hebben vastgebeten, spoedig op een zijspoor kunnen belanden. En dat zou desastreus zijn, niet alleen voor de ondernemingen en dus voor het ambachtelijk vakmanschap, maar zeker ook voor onze monumenten.

Via via vernam het GA-Platform Restauratie, dat de Stichting Klein Uniek Specialistisch Vakmanschap goede plannen, die tot doel hebben het ambachtelijk vakmanschap te versterken, beloont met een financiële tegemoetkoming. En dat was precies wat we nodig hadden, een stevig zetje in de rug! Na enkele malen met de Stichting te hebben gesproken, of onze plannen strookten met haar doelstellingen, besloten we de plannen nader te concretiseren. Toen ons voorstel eenmaal voldragen was, hebben we dit aan de Stichting gepresenteerd. Beide partijen waren enthousiast. Besloten werd een (haalbaarheids-) onderzoek te doen onder tientallen ondernemingen om te kijken of de plannen voldoende aansloegen en hoe de extra inspanningen er precies zouden moeten uitzien. Het onderzoek is inmiddels afgerond en we kunnen niet anders concluderen dat onze plannen door de ondernemers hartelijk worden omarmd en dat we zo snel mogelijk aan de slag moeten. En soms komt er nog een gelukje bij, dit keer in de vorm van een subsidie van oude HBA-gelden, waarvoor het haalbaarheidsonderzoek de belangrijkste bouwstenen leverde. Nu kunnen we maar liefst 3 jaar vooruit!

Proficiat Stichting Klein Uniek Vakmanschap! Jullie hebben ons op weg geholpen naar een goede en professionele toekomst voor al die bedrijven die helpen ons cultureel erfgoed te behouden. De Nederlandse monumenten mogen u dankbaar zijn. 
GA-platform (www.ga-platformrestauratie.nl)

 • Arbeidsmarktonderzoek Goud- en Zilversmeden
  Ondernemerschap wordt steeds belangrijker in de goud- en zilverbranche. Dat blijkt uit de arbeidsmarktverkenning die is uitgevoerd met subsidie van KusV door de Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB.  
  Vragen die in de arbeidsmarktverkenning aan de orde komen gaan onder andere over het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet en de trends in het vakgebied. En ook over de opleiding in Schoonhoven en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Stichting KusV is zeer tevreden met de opbrengst en hoopt hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van deze unieke goud- en zilverbranche, ook in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.
  Lees het hele artikel op:  https://www.s-bb.nl/nieuws/arbeidsmarktverkenning-goud-en-zilversmeden-toont-groeiend-belang-ondernemerschap/
SAM | Stichting Ateliers Maastricht » Blog Archive » Opleiding 'Juwelier- Goudsmid'
 • Erfgoed Talent aan zet: specialistische kennisborging in de erfgoed sector
  Stichting KUSV heeft samen met Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten de krachten gebundeld en is eind 2017 een onderzoek gestart naar specialistische kennisborging in de museumsector. Daarbij zijn zij geholpen door bijdragen van het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Vervolgens is een 2e tranche uitgevoerd en een 3e tranche momenteel in uitvoering (2022). Met deze subsidie wordt gebouwd aan kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de sector.
  Goed om op te merken dat dit project bijdraagt aan het plaatsen van kennisspecialisten in de culturele erfgoedsector waardoor kennis doorgegeven kan worden en bewaard wordt voor de toekomst.
  Vriens Archeo Flex heeft inmiddels 20 ontwikkeltrajecten gerealiseerd voor specialistische talenten die ingezet zijn in de museale sector. Dit is gedaan door deze erfgoedtalenten betaalde werkervaring op te laten doen, gekoppeld aan een ervaren specialist in de museale sector. Doel was het creëren van kansen, borgen van specialistische kennis en netwerk opbouwen. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Esther Vriens https://www.vriensarcheo.nl/

#erfgoed #talent #erfgoedtalent @VriensArcheo

 • Onderzoek naar vakmanschap van coupeurs in Nederland
  Meesteropleiding Coupeur heeft een onderzoek  laten uitvoeren naar het vakmanschap van coupeurs in Nederland. Met als doel meer inzicht te krijgen in het  werkveld, de werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen, behoeften aan scholing, aantal en soorten ateliers, etc. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Roos Onderwijsprojecten is mede gesubsidieerd door de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap.
  Het onderzoeksrapport is tevens de inhoudelijke verantwoording van de subsidie.
 • Meestertitel voor keramisten?
  De Nederlandse Vakgroep van Keramisten (NVK) heeft met behulp van subsidie van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de introductie van een meester titel voor de beroepsgroep. Het onderzoek moest duidelijkheid opleveren:
  – wat de toegevoegde waarde is van een meestertitel;
  – wat de excellentie standaarden voor de meesterkeramist zijn;
  – op welke wijze de meestertitel een plek kan krijgen in samenhang met het huidige aanbod aan opleidingen; en
  – wat de voorwaarden zijn die hiervoor gerealiseerd moeten worden.

  Lees hier de inhoudelijke verantwoording van het project, zoals opgesteld door NVK.

 • Specialistische kennisborging voor de museale sector
  Het project beoogt jong of startend talent een kans te bieden om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft.  

  Recent is een onderzoek afgerond naar specialistische kennisborging in de museumsector.  Klik hier voor het  Onderzoeksverslag Specialistische kennisborging in de museale sector, juni 2018 DEF.

  Het project wordt uitgevoerd en/of ondersteund door de volgende partners.
 • Lesmateriaal voor leerling-Lijstenmakers (Art-frame)
  De branchevereniging van lijstenmakers gaat aan de slag om up te date lesmateriaal voor leerlingen te maken, zodra het keuzedeel Lijstenmaken door de minister van OCW is goedgekeurd.

  Lees hier de inhoudelijke verantwoording van het project, zoals opgesteld door Art Frame.

 • Meestertitel Smeden (NGK)
  Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK) is de brancheorganisatie voor professionele, ambachtelijke smederijen in Nederland. Met het oog op een verhoging van de  instroom in de vakopleiding en van de kwaliteit van het vak oriënteert het NGK zich op de invoering van een Meestertitel, zoals die ook in andere landen voorkomt. Het project is mede mogelijk dankzij een subsidie van de stichting.
  In dit artikel verwoordt de NGK de totstandkoming en het resultaat van het subsidieproject.

 • Haalbaarheidsonderzoek Stages Historisch Groen
  Voor het historisch groen (groen erfgoed hovenier) is een mbo-keuzedeel ontwikkeld. Er is echter (nog) geen school gevonden die op dit moment het keuzedeel wil uitvoeren. Het Gilde van Tuinbazen vindt opleiden zo belangrijk dat zij een samenwerking is aangegaan met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en vervolgens is samen met  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen  de handschoen heeft opgepakt en een opleiding voor groen erfgoed hovenier / tuinbaas is gestart. Inmiddels is een derde groep begonnen!
  Het Gilde wil graag, naast de opleiding die gericht is op kennis, stageplaatsen aanbieden. Maar wat is er mogelijk bij de landgoederen en hoe dat te organiseren? Stichting KUSV ondersteunt dit project met een cofinanciering voor het onderzoek naar Gilde Stages.