Stimulansen voor LLO van ondernemers zonder personeel

De stichting KUSV heeft een verkenning gedaan naar stimulerende en faciliterende factoren voor een LLO voor de ondernemers zonder personeel in de kleinschalige specialistische beroepen.  Vanzelf gaat het namelijk niet. Het gaat om kleine groepen, vaak kleiner dan 2500 beroepsbeoefenaren in heel Nederland, er is sprake van grote diversiteit in het vakmanschap, het organisatieverband/-vermogen van deze ondernemers is niet optimaal, omdat tijd en geld ontbreken. Het LLO van deze groep is vaak een individueel traject, omdat collectiviteiten die ondersteunend zouden kunnen zijn, ontbreken of te weinig organisatiekracht hebben.

Op basis van de verkenning worden hierna diverse suggesties genoemd die een stimulans zijn voor een LLO bij deze specifieke doelgroep of het inzicht vergroten wat wel of niet werkt.

OZP-toets
Veel generieke maatregelen richten zich op het beschikbaar stellen van  budget en faciliteiten voor werkenden via de werkgever of via bestaande collectiviteiten. Wel zou bij elke maatregel vooraf een OZP-toets uitgevoerd moeten worden, om te kunnen bepalen of bij het toepassen van een maatregel de doelgroep Ondernemers Zonder Personeel (OZP), op eenvoudige wijze bereikt wordt en ze ook gebruik kunnen maken van de maatregel.

Pilot project
Vanwege de diversiteit van de OZP is meer inzicht nodig in wat wel en niet werkt als concrete maatregel of combinaties van maatregelen voor LLO bij deze doelgroep. In de verkenning is op hoofdlijn een ontwerp plan van aanpak beschreven, dat door relevante partijen, georganiseerd via bijvoorbeeld de huidige commissie Vonhof, in uitvoering zou kunnen worden genomen. Belangrijk daarbij is ook de vraag hoe (nieuwe) collectiviteiten of platforms (‘learning communities’) structureel georganiseerd kunnen worden, die ondersteunend zijn aan LLO van OZP en waarbij voorkomen wordt dat sprake is van versnippering. Dat hoeven niet perse onderwijsinstellingen, maar kunnen ook andere organisaties zijn, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE).

Bij stimulerende factoren gaat het om het bevorderen dat ondernemers zonder personeel in de kleinschalige specialistische beroepen ‘in beweging komen’ en zich blijven ontwikkelen, formeel en informeel.
– Bereiken van alle ondernemers zonder personeel en verleiden tot LLO (gebruik maken van bestaande (KvK) of komende maatregelen (verplichte arbeidsongeschikheidsverzekering voor OZP) om OZP te informeren over mogelijkheden van LLO of ze een ontwikkel voucher aan te bieden)
– OZP hebben inzicht in en toegang tot de (in)formele ontwikkelmogelijkheden (welke collectiviteiten/platformen/’learning communities’ zijn er en welk vraaggericht aanbod is er (in)formele leermogelijkheden).
– OZP hebben inzicht in en toegang tot de technologische en innovatieve ontwikkelingen in het vakgebied (kenniscentrum met nieuwe technieken en toepassingsmogelijkheden).
– OZP weten loopbaancentra te vinden die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van OZP
– OZP kunnen makkelijk aansluiting krijgen bij een relevant netwerk voor het vakgebied of de ondernemersvaardigheden (peer to peer/ collegiale uitwisseling / meester-gezel). Alumni-beleid van onderwijsinstellingen, dat specifiek gericht is op de OZP in de kleinschalige specialistische beroepen, zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Bij faciliteiten voor deze doelgroep kan gedacht worden aan het volgende.
– budget voor het volgen van (deel van) een formele opleiding, in NL en/of daarbuiten (sholarship incl verblijfskosten)
– modulen voor zelfstudie / E-learning
– budget voor stage plekken, in NL en/of daarbuiten (sholarship incl verblijfskosten)
– budget voor vakinhoudelijke symposia, uitwisselen van (vak) kennis en expertise.
– budget voor ontwikkelgesprek, loopbaancoaching en/of vakinhoudelijke ontwikkeling van OZP

NB. Faciliteiten zonder stimulerende factoren of een collectiviteit/collectiviteiten die als ‘kartrekker’ zich hard maakt/maken voor de doelgroep OZP in kleinschalige beroepen, zullen -zoals nu al vaak gebeurt- voornamelijk benut worden door mensen die ook nu de weg al weten te vinden.