Ruimte in de regels

Mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. Samen met de sociale partners en ministeries heeft de SER een inventarisatie gemaakt naar ‘ruimte’ in deze wet- en regelgeving. Op deze pagina staan de mogelijkheden.

Nieuwsbrief Meld- en Expertisepunt Specialistisch vakmanschap

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de vorderingen in het arbeidsmarktonderzoek Creatief vakman. Deze moet ook een methodiek opleveren voor toekomstig arbeidsmarktonderzoek bij andere beroepsgroepen in de sector Specialistisch vakmanschap en het monitoren van ontwikkelingen dmv herhalingsonderzoek.

Daarnaast wordt een opleidingstool ontwikkeld voor de beroepen/beroepsgroepen in de sector Specialistisch vakmanschap. Daarin kunnen werkenden en werkzoekenden actuele en relevante informatie vinden over arbeidsmarktkansen en het scholingsaanbod in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

In een derde artikel vertellen opleiders, studenten en vakmensen over ontwikkelingen in en hun liefde voor Uurwerktechniek.

De kracht van praktijkleren in het mbo

SBB heeft het positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’ aangeboden aan de ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Wouter Koolmees van SZW.
Het positionpaper gaat over het belang van een leven lang ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. Het is opgesteld door een commissie o.l.v. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-NL.

In het positionpaper (pagina 20) is ook aandacht voor de ondernemer zonder personeel:
Leven lang ontwikkelen bij de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) vraagt bijzondere aandacht [5]. Stimuleer en faciliteer de doelgroep zzp’ers in hun permanente (vak)ontwikkeling, ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen. Bij zzp’ers is sprake van grote diversiteit in het vakmanschap en het organisatievermogen van deze ondernemers als groep is niet optimaal, omdat tijd en geld ontbreken. Ook dat vraagt om extra ondersteuning zodat ze kunnen bijblijven in hun vak.

KUSV heeft eerder de verkenning Een leven lang ontwikkelen bij zelfstandigen in kleinschalig specialistische beroepen uitgebracht.

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen voor subsidie indienen. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Voor het kleinbedrijf bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

De opening van het eerste tijdvak staat gepland op 1 april 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Meer informatie op de website van SZW

Een goed ontwerp is niets zonder de juiste uitvoering

Rutger Graas is 20 jaar zelfstandig meubelmaker. Hij is zich langzaam gaan specialiseren in het uitvoeren van design, toegepaste kunst en vrije vormgeving. Vanuit zijn gedrevenheid voor het specialistisch vakmanschap is hij de initiatiefnemer van Maaklab, dat de samenwerking tussen ambachtslieden (en instanties) wil bevorderen, opdat er een krachtig en autonoom ambachtsveld ontstaat.

Maaklab heeft een manifest opgesteld, waarin de pijlers staan beschreven waarop de samenwerking zou moeten worden gestoeld. De pijlers betreffen het ambacht zelf en daarnaast: innovatie, cultureel ondernemerschap, kennisdeling en professionaliteit.

Tijdens een bezoek aan de werkplaats van Rutger Graas, die hij samen met enkele collega’s runt, sprak hij uit dat hij hoopt dat er een organisch proces ontstaat waarin er steeds meer draagvlak en steun komt voor het manifest. Hij ziet daarbij drie mogelijkheden:
1 . Mensen en organisaties (zoals overheden en onderwijsinstellingen) kunnen steun betuigen aan het manifest.
2. Mensen worden ambassadeur van het gedachtengoed van het manifest.
3. Mensen en eerder bedoelde organisaties nemen het manifest als basis, als onderlegger voor het beleid.

Tot slot enkele beelden van Rutger en zijn collega’s in de werkplaats.

Rutger Graas

Reactie op internetconsultatie SLIM regeling

Tot 5 december as kan iedereen reageren op de concept Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

De stichting KUSV heeft een reactie geplaatst vanuit het perspectief van ondernemers zonder personeel in kleinschalig specialistische beroepen (OZP). Het beeld is dat de regeling zich eigenlijk richt op bedrijven waar werknemers actief zijn en niet op de individuele OZP-er. Daarvoor heeft de regeling toch te veel drempels.

Klik hier voor de volledige reactie.

Leven lang ontwikkelen van ondernemers zonder personeel in kleinschalig specialistische beroepen

Op 17 oktober heeft Jacco Vonhof, voorzitter MKB-NL, de verkenning in ontvangst genomen over stimulerende en faciliterende factoren voor een leven lang ontwikkelen van ondernemers zonder personeel (OZP) in kleinschalig specialistische beroepen.

Op basis van de verkenning worden de volgende concrete suggesties gedaan, die een stimulans zijn voor een LLO bij deze specifieke doelgroep of het inzicht vergroten wat wel of niet werkt. Het gaat om:
– het invoeren van een OZP-toets:
– diverse stimulerende maatregels, zodat OZP-ers ‘in beweging komen’ en zich blijven ontwikkelen, formeel en informeel, en;
– diverse faciliteiten, zoals beschikbaar stellen van budgetten.